Kemmadur K T P G Gw D B M
Dre vlotaat G D B C'H W Z V V
Dre galetaat K Kw T P
Dre c'hwezhañ C'H Z F
Kemmesket C'H W T V V