• Favereau
  • TURZHUNELL b. -ed tourterelle.
 • Glosbe
  • tourterelle
 • Geriadur ar skiantoù hag an teknikoù – Brezhoneg21Brezhoneg21
  • turzhunell : tourterelle
 • Termofis
  • Zoologie turzhunell ar reter | f. | turzhunelled ar reter | tourterelle orientale | Streptopelia orientalis
  • turzhunell doñv | f. | turzhunelled doñv | tourterelle rieuse
  • Turzhunell drist | Tourterelle triste | Zenaida macroura
  • turzhunell durk | f. | turzhunelled turk | tourterelle turque | Streptopelia decaocto
  • turzhunell eskell gwenn | f. | turzhunelled eskell gwenn | tourterelle à ailes blanches | Zenaida asiatica
  • turzhunell Galápagos | f. | turzhunelled Galápagos | tourterelle des Galapagos | Zenaida galapagoensis
  • turzhunell harlikin | f. | turzhunelled harlikin | tourterelle arlequin | Phaps histionica
  • Turzhunell maskl du | Tourterelle masquée | Oena capensis
  • turzhunell skouarnek | f. | turzhunelled skouarnek | tourterelle oreillarde | Zenaida auriculata
  • turzhunell voutin | f. | turzhunelled boutin | tourterelle des bois | Streptopelia turtur
  • turzhunell-balmez | f. | turzhunelled-palmez | tourterelle des palmiers | Streptopelia senegalensis