• Glosbe
  • phase
 • Dictionnaire des sciences et des techniques – Brezhoneg21Brezhoneg21
  • fazenn : phase
  • fazenn : stade
  • fazenn adpolarizañ : phase de repolarisation
  • fazenn adskoueriadur virel : phase virologique
  • fazenn al loar : phase de la lune
  • fazenn arsavel : phase fixe
  • fazenn arsavel : phase stationnaire
  • fazenn bignat : phase ascendante
  • fazenn c'hazus : phase gazeuse
  • fazenn deroù : phase d'initiation
  • fazenn dibolarizañ : phase de dépolarisation
  • fazenn dourek : phase aqueuse
  • fazenn dourennek : phase liquide
  • fazenn emastenn : phase de propagation
  • fazenn fiñvus : phase mobile
  • fazenn folikulel : phase folliculaire
  • fazenn fotokimiek : phase photochimique
  • fazenn hiperpolarizañ : phase d'hyperpolarisation
  • fazenn immunopatologel : phase immunopathologique
  • fazenn kondenset : phase condensée
  • fazenn luteel : phase lutéale
  • fazenn luteel : phase lutéinique
  • fazenn nann-fotokimiek : phase non-photochimique
  • fazenn nij : phase de vol
  • fazenn organek : phase organique
  • fazenn solut : phase solide
  • fazenn virologel : phase virologique
  • fazenn war-bign : phase ascendante
  • fazenn war-draoñ : phase descendante
  • fazenn war-grec'h : phase ascendante
  • fazenn war-ziskenn : phase descendante
 • Termofis
  • Mathématiques fazenn | f. | fazennoù | phase