• Glosbe
    • abattoir
  • Termofis
    • Administration publique atebeg lazhti | m. | atebeien lazhti | responsable abattoir
    • Zootechnie lazhti | m. | lazhtioù | abattoir
    • lazhti yer | m. | lazhtioù yer | abattoir de volailles
    • lazhti-kêr | m. | lazhtioù-kêr | abattoir municipal
    • lazhti-kumuniezh | m. | lazhtioù-kumuniezh | abattoir communautaire